Posiadasz już konto? Zaloguj się
Regulamin

1. Postanowienia ogólne

Serwis jest dla osób które ukończyły 18 rok życia, osoby niepełnoletnie będą usuwane z serwisu.

W serwisie obowiązuje zakaz publikacji treści erotycznych oraz nagich zdjęć.

Serwis jest darmowy, nie pobieramy żadnych opłat za rejestrację i korzystanie z serwisu.

W serwisie należy przestrzegać obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej - tyczy się to zarówno treści, jak i całej komunikacji odbywającej się poprzez serwis.

Przez pojecie administracja serwisu rozumiani są moderatorzy i administratorzy serwisu, czyli wszystkie osoby zaangażowane w jego rozwój. Użytkownik rejestrując się w serwisie akceptuje każdy punkt regulaminu. Decyzje administratora są decyzjami ostatecznymi z wyłączeniem sytuacji kiedy łamane jest prawo. Wszelkie spory wynikające z łamania prawa rozstrzyga sąd do tego wyznaczony.

2. Zakazy i ograniczenia wynikające z nieprzestrzegania regulaminu.

O karze za nieprzestrzeganie regulaminu decyduje administracja serwisu. Ostateczną decyzję w tej kwestii podejmuje jednak administrator. Treści sprzeczne z regulaminem mogą być usuwane bez ostrzeżenia.

W serwisie obowiązuje zakaz publikacji:

    » treści łamiących prawo polskie lub namawiających do jego złamania,
    » o charakterze komercyjnym, reklam, linków itp. jak również reklamowania serwisów konkurencyjnych poprzez podanie ich nazwy lub adresu,
    » treści wulgarnych, nieprzyzwoitych, uważanych za niemoralne, dyskryminujących, uwłaczających lub będących w sprzeczności z prawem. -
    » zawierających dane kontaktowe, numery telefonów, adresy email. etc.
    » linki do stron typu warez, wymuszających udostępnianie poufnych danych (jak nr karty kredytowej, pesel itp.).


Karą za złamanie regulaminu jest ban - stałe lub czasowe usunięcie dostępu do serwisu lub usunięcie konta bez ostrzeżenia. Bany mogą być nadawane na adres IP(gdy użytkownik ma stały adres), na nick lub adres e-mail.

W przypadku złamania prawa, stosuje się ban stały na konto i niezbędne informacje o popełnieniu przestępstwa zostają przekazane do organów ścigania. W przypadku narażenia bezpieczeństwa użytkownika, włamania na konto lub wycieku danych procedura może być podobna.

3. Obowiązki prawa serwisu

Serwis nie ponosi odpiwiedzialności za:

    » skutki wynikające z niewłaściwego korzystania z serwisu,
    » skutki wynikające z kontaktu z innymi użytkownikami czy z nawiązywania znajomości,
    » skutki wynikające z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła użytkownika, wysłaną / odebraną pocztę przez użytkowników,
    » informacje oraz materiały pobrane z sieci Internet ani za skutki ich wykorzystania,
    » za treści i opinie użytkowników zamieszczane w serwisie.

Serwis zastrzega sobie prawo, a użytkownik to prawo akceptuje, do:

    » W razie podejrzenia o złamaniu regulaminu bądź łamaniu prawa do podejrzenia prywatnych wiadomości użytkowników.
    » Wysyłania do użytkowników drogą mailową wiadomości związanych z serwisem
    » Wyłączenia serwisu, także bez uprzedniego powiadomienia, w celu dokonania prac serwisowych,natychmiastowego zablokowania każdego konta gdy zachodzi podejrzenie, że jest wykorzystywane niezgodnie z prawem bądź regulaminem serwisu - do czasu wyjaśnienia sprawy,
    » skasowania wszystkiego co znajduje się na na serwerze, zablokowania dostępu do serwisu.


4. Obowiązki użytkownika

    » Użytkownik musi dostosować do regulaminu i do zasad netykiety.
    » Każdy użytkownik może posiadać tylko jedno konto, jeżeli administracja wykryje że jest inaczej wszystkie jego konta zostaną zablokowane.
    » Zdjęcie profilowe użytkownika musi przedstawiać dobrze widoczną twarz właściciela profilu. Administracja zastrzega sobie prawo do merytorycznej oceny zawartości zdjęcia.


Wszelkie spory między użytkownikami powinny być załatwiane tylko między nimi. W przypadku prośby jednej ze stron administracja może zająć stronę konfliktu i wyciągnąć konsekwencje. Użytkownik ma prawo do samodzielnego usunięcia konta ze skutkiem natychmiastowym w panelu użytkownika.

5. Postanowienia końcowe

W kwestiach pominiętych w regulaminie,decyduje administracja serwisu lub jego właściciel. W przypadku niesłusznego osądu istnieje możliwość odwołania się do administracji serwisu. Administracja serwisu zobowiązuje się do przestrzegania zapisów znajdujących się w regulaminie.